Algemene voorwaarden

ATTENTIE!

Omdat gepersonaliseerd drukwerk een maat-product is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop.

Algemene voorwaarden voor bedrijven

Knooppuntkaart.nl is een handelsnaam van Rivca en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer; 53210344.

Algemene voorwaarden van Rivca gevestigd in Schagen.

Artikel 1 definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van producten en diensten van Rivca.
Met de term “schriftelijk” bedoelen we een bevestiging via e-mail, internet of per brief.

Artikel 2 Gebruikmaking van deze voorwaarden en uitsluiting, gebruikmaking voorwaarden van de klant

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rivca en op alle overeenkomsten tussen de klant en Rivca. Algemene voorwaarden die door de klant worden gebruikt zijn uitgesloten.

ATTENTIE!

Het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop. Omdat gepersonaliseerd drukwerk een “maat-product” is.

Artikel 3 aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de klant en Rivca vind plaats nadat Rivca de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt.
Of wanneer een online bestelling is geplaatst door de klant.

Artikel 4 annulering

Wil de klant een opdracht annuleren, dan dient hij Rivca een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering kan pas ingaan nadat het annulering-bericht door Rivca schriftelijk is bevestigd.
De klant kan niet meer annuleren nadat deze per e-mail akkoord heeft gegeven op de proefdruk die per e-mail naar de klant is gestuurd. Het drukproces is dan in werking.
Na annulering brengt Rivca bij de klant een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke gemaakte kosten indien die meer zijn dan deze € 25,-

Artikel 5 opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid hiervoor

5.0 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Rivca de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste materialen voor het drukwerk kan opsturen naar Rivca.
De werkwijze voor dit opsturen staan vermeld op de website knooppuntkaart.nl onder “bestelwijze”.
Een toezending niet volgens deze bestelwijze hoeft Rivca niet te accepteren.
Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het online opsturen van materiaal, zijn enkel het risico van de klant.

5.1 De klant controleert de proefdruk op PDF-formaat. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant de proefdruk heeft goedgekeurd via de mail.

5.2 Kleuren van drukwerk en opmaakbestanden gezien op printer of beeldscherm van de klant kunnen in zekere maten afwijken van de kleur van het eindresultaat; het gedrukte product. De klant kan geen claim indienen bij een dergelijke afwijking.

Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan. De klant kan geen claim indienen bij een dergelijke afwijking. Ook wanneer een standaardkleur geldt is een afwijking toegestaan.
Kleine afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan.

Artikel 6 prijs en betaling

6.0 De prijs in de online-shop is bepalend. Deze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De prijs is franco afleveradres, wanneer dit een adres in Nederland en België is, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt via de mail.

6.1 Is afgesproken voor vooruitbetaling, dan wordt de opdracht uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald.
Rivca kan echter kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

Artikel 7 levering en risico tijdens vervoer

7.0 Het op gebruikelijke wijze verpakte drukwerk wordt geleverd aan de klant binnen Nederland en België tussen 09.00-18.00 uur op werkdagen. En soms op zaterdag.

7.1 De verzendkosten naar één afleveradres binnen Nederland en België zijn voor Rivca, behalve wanneer anders is afgesproken via de mail.
Het risico van beschadiging of kwijt raken van drukwerk tijdens het vervoer ligt altijd volledig bij de klant, vanaf overdracht aan de vervoerder. De klant zal deze vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.

7.2 Levertijden gelden vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen. De levertijden die Rivca Reclamestudio opgeeft zijn een indicatie.
Het is geen ‘fataal termijn’ welke kan leiden tot aansprakelijkheid van Rivca.
Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn, kan de klant geen claim indienen.
Wordt het met meer dan 28 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren.
De klant zal geen kosten hebben; anders dan vermeld staat in artikel 4.

7.3 Wanneer er geen aflevering plaats kan vinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één maal zonder kosten een bezorging gedaan.
De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt.

Artikel 8 waartoe de overeenkomst Rivca verplicht en reclamatie

8.0 Rivca zal het drukwerk leveren met de vormgeving en kwaliteit zoals weergegeven in de proefdruk, met naleving van datgene wat er in deze algemene voorwaarden is vastgelegd, bijvoorbeeld over de toegelaten afwijkingen.

8.1 Afwijkingen in aantallen zijn toegelaten als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt een teveel niet in rekening gebracht en zal het tekort niet worden verrekend.

8.2 De klant zal binnen zeven dagen na levering vaststellen of het geleverde product tegemoet komt aan de overeenkomst.
Dit betreft aantallen, opmaak, kleurstelling en andere zichtbare aspecten.
Reclamatie van de klant op bovengenoemde punten moet per aangetekende brief aan Rivca worden doorgegeven. Binnen afgesproken termijn. Drie maanden na levering kan de klant niet meer reclameren. Bij reclamatie moet exact worden vermeld wat de klacht is. Hierbij moeten circa 30 exemplaren van het drukwerk worden meegestuurd.

Rivca zal met gepaste spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant, wanneer de reclamatie volgens de juiste procedure en tijdig is ontvangen.

8.3 Wanneer de reclamatie te laat wordt ontvangen door Rivca dan heeft Rivca het recht de klacht af te wijzen.

8.4 Rivca zal de klant verzoeken het betreffende drukwerk te retourneren aan Rivca. Wanneer Rivca de klacht van de klant als juist heeft aangemerkt zijn de vervoerskosten voor Rivca.
Wanneer de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor de klant. Ook wanneer de reclamatie volgens Rivca terecht was of niet.

8.5 Wanneer de klant het drukwerk gewoon gebruikt kan de klant niet meer reclameren.

8.6 Wanneer de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Rivca de verplichting maar ook het recht om, het drukwerk opnieuw juist te leveren. De klant kan de opdracht niet annuleren. Rivca kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren als herlevering een bezwaar is voor Rivca.

Artikel 9 beperking van aansprakelijkheid van Rivca

9.0 Bij een onvolkomenheid geldt wat staat onder artikel 8.6 maar geeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

9.1 Rivca is nooit verantwoordelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Denk aan reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet en winstderving.
De aansprakelijkheid van Rivca is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkstelling door de klant haar oorzaak vindt.

9.2 Wanneer de klant de proefdruk heeft goedgekeurd per e-mail is Rivca niet aansprakelijk voor aspecten van levering en is de klant zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals eerder in deze voorwaarden staan.

9.3 De klant zal Rivca vrijwaren en schadeloosstellen, wanneer Rivca wordt benadert door derden in verband met geleverd drukwerk.

Artikel 10 eigendomsvoorbehoud

Rivca blijft eigenaar van het geleverde drukwerk totdat de klant alle verplichtingen tegenover Rivca heeft voldaan die voortkomen uit de gaande levering van drukwerk of uit transacties die partijen met elkaar zijn overeengekomen of zullen gaan doen.
De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Rivca wordt voorbehouden, gebruiken in de normale praktijk van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van garantie te vestigen uit naam van derden.

Artikel 11 inbreuk op rechten van derden

De klant staat met betrekking tot Rivca er voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden. In het bijzonder het auteursrecht van derden.
De klant vergoedt Rivca alle schade en bezwaar die Rivca ondervind als en doordat het door Rivca geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Rivca tegen claims van derden op dit punt.

Artikel 12 overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wanneer er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de kant van Rivca in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties.
Er is ook sprake van overmacht aan de kant van Rivca indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Rivca.

Artikel 13 Meerwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen de partijen is overeengekomen. Meerwerk is dat wat niet is afgesproken, zoals mogelijk ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van pdf-bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan pdf-bestanden valt ook onder meerwerk.

Artikel 14 toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Alkmaar die bij uitsluiting bevoegd is.